امروز پنج شنبه,۳۰ شهریور
+98 21 28133
ویزا
 •اتریش
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
45 روز کاری : زمان تحویل
10 روز : مدت اعتبار
600 $   : قیمت
مدارک مورد نیاز: ( کپی ها حتما در برگه A4 )

1. اصل گذرنامه با6 ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه 2 پاسپورت های جدید به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه
2. تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر
3. 4 قطعه عکس6 ×4 رنگی- تمام رخ – با زمینه روشن
4. ترجمه شناسنامه با تائید دادگستری و امور خارجه
5. ترجمه سند مالکیت به نام فرد متقاضی با تائید دادگستری و امورخارجه
6. ترجمه پرینت بانکی 2 ماهه آخر و یا ترجمه گواهی میزان موجودی حساب بانکی با تائید دادگستری و امور خارجه ( حداقل مانده حساب 45 میلیون تومان )
7. مدارک شغلی :
* برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا ترجمه عضویت هیات علمی با تائید دادگستری و امورخارجه
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل،عضویت هیات مدیره و..) ترجمه روزنامه رسمی شرکت با تائید دادگستری و امور خارجه
* برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی / کارمندان بخش خصوصی : ترجمه گواهی اشتغال به کار همراه با ترجمه سابقه بیمه 1 سال قبل از ویزا
* برای کسبه : ترجمه جواز کسب / کارت بازرگانی با تایید دادگستری و امور خارجه
8. کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (آمریکا- کانادا- شنگن- سوییس- انگلیس- استرالیا)
: مدارک
درخواست
 •اسپانیا
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
45 روز کاری : زمان تحویل
10 روز : مدت اعتبار
600 $   : قیمت
مدارک مورد نیاز: ( کپی ها حتما در برگه A4 )

1. اصل گذرنامه با6 ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه 2 پاسپورت های جدید به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه
2. تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر
3. 4 قطعه عکس6 ×4 رنگی- تمام رخ – با زمینه روشن
4. ترجمه شناسنامه با تائید دادگستری و امور خارجه
5. ترجمه سند مالکیت به نام فرد متقاضی با تائید دادگستری و امورخارجه
6. ترجمه پرینت بانکی 2 ماهه آخر و یا ترجمه گواهی میزان موجودی حساب بانکی با تائید دادگستری و امور خارجه ( حداقل مانده حساب 45 میلیون تومان )
7. مدارک شغلی :
* برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا ترجمه عضویت هیات علمی با تائید دادگستری و امورخارجه
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل،عضویت هیات مدیره و..) ترجمه روزنامه رسمی شرکت با تائید دادگستری و امور خارجه
* برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی / کارمندان بخش خصوصی : ترجمه گواهی اشتغال به کار همراه با ترجمه سابقه بیمه 1 سال قبل از ویزا
* برای کسبه : ترجمه جواز کسب / کارت بازرگانی با تایید دادگستری و امور خارجه
8. کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (آمریکا- کانادا- شنگن- سوییس- انگلیس- استرالیا)
: مدارک
درخواست
 •امارات
عادي : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
7 روز کاری : زمان تحویل
14 روز : مدت اعتبار
300 درهم   : قیمت
اسکن رنگی پاسپورت : مدارک
درخواست
 •ایتالیا
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
45 روز کاری : زمان تحویل
10 روز : مدت اعتبار
600 $   : قیمت
مدارک مورد نیاز: ( کپی ها حتما در برگه A4 )

1. اصل گذرنامه با6 ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه 2 پاسپورت های جدید به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه
2. تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر
3. 4 قطعه عکس6 ×4 رنگی- تمام رخ – با زمینه روشن
4. ترجمه شناسنامه با تائید دادگستری و امور خارجه
5. ترجمه سند مالکیت به نام فرد متقاضی با تائید دادگستری و امورخارجه
6. ترجمه پرینت بانکی 2 ماهه آخر و یا ترجمه گواهی میزان موجودی حساب بانکی با تائید دادگستری و امور خارجه ( حداقل مانده حساب 45 میلیون تومان )
7. مدارک شغلی :
* برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا ترجمه عضویت هیات علمی با تائید دادگستری و امورخارجه
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل،عضویت هیات مدیره و..) ترجمه روزنامه رسمی شرکت با تائید دادگستری و امور خارجه
* برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی / کارمندان بخش خصوصی : ترجمه گواهی اشتغال به کار همراه با ترجمه سابقه بیمه 1 سال قبل از ویزا
* برای کسبه : ترجمه جواز کسب / کارت بازرگانی با تایید دادگستری و امور خارجه
8. کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (آمریکا- کانادا- شنگن- سوییس- انگلیس- استرالیا)
: مدارک
درخواست
 •آلمان
تجاري : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
45 روز کاری : زمان تحویل
15 روز : مدت اعتبار
600 $   : قیمت
مدارک مورد نیاز: ( کپی ها حتما در برگه A4 )

1. اصل گذرنامه با6 ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه 2 پاسپورت های جدید به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه
2. تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر
3. 4 قطعه عکس6 ×4 رنگی- تمام رخ – با زمینه روشن
4. ترجمه شناسنامه با تائید دادگستری و امور خارجه
5. ترجمه سند مالکیت به نام فرد متقاضی با تائید دادگستری و امورخارجه
6. ترجمه پرینت بانکی 2 ماهه آخر و یا ترجمه گواهی میزان موجودی حساب بانکی با تائید دادگستری و امور خارجه ( حداقل مانده حساب 45 میلیون تومان )
7. مدارک شغلی :
* برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا ترجمه عضویت هیات علمی با تائید دادگستری و امورخارجه
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل،عضویت هیات مدیره و..) ترجمه روزنامه رسمی شرکت با تائید دادگستری و امور خارجه
* برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی / کارمندان بخش خصوصی : ترجمه گواهی اشتغال به کار همراه با ترجمه سابقه بیمه 1 سال قبل از ویزا
* برای کسبه : ترجمه جواز کسب / کارت بازرگانی با تایید دادگستری و امور خارجه
8. کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (آمریکا- کانادا- شنگن- سوییس- انگلیس- استرالیا)
: مدارک
درخواست
 •انگلستان
توريستي چند بار ورود : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
1 ماهه : زمان تحویل
6 ماهه : مدت اعتبار
1.000$+136$   : قیمت
1:. اصل گذرنامه با6 ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه پاسپورت های جدید به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه
2. تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر
3. 2 قطعه عکس6 ×4 رنگی- تمام رخ – با زمینه روشن , 6 عکس 3*4
4. ترجمه شناسنامه
5. ترجمه سند مالکیت به نام فرد متقاضی
6. ترجمه پرینت بانکی 6 ماهه آخر و یا ترجمه گواهی میزان موجودی حساب بانکی با تائید امور بین الملل( حداقل مانده حساب 90 میلیون تومان هر منقاضی )
7. مدارک شغلی :
برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا ترجمه عضویت هیات علمی با تائید دادگستری و امورخارجه
برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل،عضویت هیات مدیره و..) ترجمه روزنامه رسمی شرکت
برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی / کارمندان بخش خصوصی : ترجمه گواهی اشتغال به کار همراه با ترجمه سابقه بیمه 1 سال قبل از ویزابرای کسبه : ترجمه جواز کسب / کارت بازرگانی با تایید دادگستری و امور خارجه
8. کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (آمریکا- کانادا- شنگن- سوییس- انگلیس- استرالیا
: مدارک
درخواست
 •ویزای شنگن
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
45روز کاری : زمان تحویل
: مدت اعتبار
600$   : قیمت
1. اصل گذرنامه با6 ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه 2 پاسپورت های جدید به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه
2. تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر
3. 4 قطعه عکس6 ×4 رنگی- تمام رخ – با زمینه روشن
4. ترجمه شناسنامه با تائید دادگستری و امور خارجه
5. ترجمه سند مالکیت به نام فرد متقاضی با تائید دادگستری و امورخارجه
6. ترجمه پرینت بانکی 2 ماهه آخر و یا ترجمه گواهی میزان موجودی حساب بانکی با تائید دادگستری و امور خارجه ( حداقل مانده حساب 45 میلیون تومان )
7. مدارک شغلی :
* برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا ترجمه عضویت هیات علمی با تائید دادگستری و امورخارجه
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل،عضویت هیات مدیره و..) ترجمه روزنامه رسمی شرکت با تائید دادگستری و امور خارجه
* برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی / کارمندان بخش خصوصی : ترجمه گواهی اشتغال به کار همراه با ترجمه سابقه بیمه 1 سال قبل از ویزا
* برای کسبه : ترجمه جواز کسب / کارت بازرگانی با تایید دادگستری و امور خارجه
8. کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (آمریکا- کانادا- شنگن- سوییس- انگلیس- استرالیا)
: مدارک
درخواست
 •فرانسه
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
45 روز کاری : زمان تحویل
10 روز : مدت اعتبار
600 $   : قیمت
مدارک مورد نیاز: ( کپی ها حتما در برگه A4 )

1. اصل گذرنامه با6 ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه 2 پاسپورت های جدید به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه
2. تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر
3. 4 قطعه عکس6 ×4 رنگی- تمام رخ – با زمینه روشن
4. ترجمه شناسنامه با تائید دادگستری و امور خارجه
5. ترجمه سند مالکیت به نام فرد متقاضی با تائید دادگستری و امورخارجه
6. ترجمه پرینت بانکی 2 ماهه آخر و یا ترجمه گواهی میزان موجودی حساب بانکی با تائید دادگستری و امور خارجه ( حداقل مانده حساب 45 میلیون تومان )
7. مدارک شغلی :
* برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا ترجمه عضویت هیات علمی با تائید دادگستری و امورخارجه
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل،عضویت هیات مدیره و..) ترجمه روزنامه رسمی شرکت با تائید دادگستری و امور خارجه
* برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی / کارمندان بخش خصوصی : ترجمه گواهی اشتغال به کار همراه با ترجمه سابقه بیمه 1 سال قبل از ویزا
* برای کسبه : ترجمه جواز کسب / کارت بازرگانی با تایید دادگستری و امور خارجه
8. کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (آمریکا- کانادا- شنگن- سوییس- انگلیس- استرالیا)
: مدارک
درخواست
 •اروپا
توريستي يكبار ورود : نوع ویزا
کانتر درجه 1 : نوع کانتر
45 روز کاری : زمان تحویل
10 - 15 روز کاری : مدت اعتبار
$EURO60+600    : قیمت
مدارک مورد نیاز: ( کپی ها حتما در برگه A4 )

1. اصل گذرنامه با6 ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه 2 پاسپورت های جدید به همراه دو سری کپی از صفحه اول گذرنامه
2. تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر
3. 4 قطعه عکس6 ×4 رنگی- تمام رخ – با زمینه روشن
4. ترجمه شناسنامه با تائید دادگستری و امور خارجه
5. ترجمه سند مالکیت به نام فرد متقاضی با تائید دادگستری و امورخارجه
6. ترجمه پرینت بانکی 2 ماهه آخر و یا ترجمه گواهی میزان موجودی حساب بانکی با تائید دادگستری و امور خارجه ( حداقل مانده حساب 45 میلیون تومان )
7. مدارک شغلی :
* برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا ترجمه عضویت هیات علمی با تائید دادگستری و امورخارجه
* برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیرعامل،عضویت هیات مدیره و..) ترجمه روزنامه رسمی شرکت با تائید دادگستری و امور خارجه
* برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی / کارمندان بخش خصوصی : ترجمه گواهی اشتغال به کار همراه با ترجمه سابقه بیمه 1 سال قبل از ویزا
* برای کسبه : ترجمه جواز کسب / کارت بازرگانی با تایید دادگستری و امور خارجه
8. کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی (آمریکا- کانادا- شنگن- سوییس- انگلیس- استرالیا)
: مدارک
درخواست